Admin.dir har ordet

Administrerende direktør har ordet

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB), som startet sin forsikringsvirksomhet i 2003, legger fram resultatet for sitt ellevte virksomhetsår 2013.

Selskapet er eid av Gävle kommune, Sundsvall kommune, Kiruna kommune, Piteå kommune, Uppsala kommune, Trollhättan Stad, Trondheim kommune, Helsingborgs Stad, Örnsköldsviks kommune, samt Umeå kommune. Det er kun kommuner som kan bli aksjeeiere i SKFAB.

Selskapet er dannet for at aksjeeierne, og de virksomhetene som aksjeeierne helt eller delvis eier, på lang sikt skal få en god forsikring i kommunal regi med så fordelaktige vilkår som mulig. Selskapet koordinerer og leder dessuten risiko- og skadeforebyggingsarbeidet for deleierkommunene, der fokus er satt på å hindre brannstiftelser og vannskader. SKFAB har ifølge selskapets vedtekter ikke lov til å virke på et marked utenfor kretsen av aksjonærer.

Selskapets hovedkontor ligger i Gävle.

 

Skadeforebyggende arbeid i fokus

SKFAB, som feiret 10-årsjubileum i 2013, har vært en suksesshistorie for eierkommunene, som har spart flere millioner kroner på det egeneide forsikringsselskapet opp gjennom årene. Med en tydelig forretningsidé som eierkommunene forstår, er det blitt skapt en imponerende kompetanse innenfor risikohåndtering og skadeforebyggende arbeid hos kommunene, hvilket har gitt resultater gjennom redusert antall skader. Uteblitte eller reduserte skader gir umiddelbar fortjeneste for kommunene, som da innhenter finansieringshjelp av SKFAB til skadeforebyggende prosjekter.    

 For SKFAB ble 2013 det beste året i historien, med et resultat før regnskapsmessige avsetninger og skatt på 26 388 KSEK. Selskapet setter 6 562 KSEK av resultatet for 2013 til skadeforebyggende arbeid for eierkommunene. Dessuten gjorde selskapet avsetninger på mer enn 5 KSEK fra budsjettet for kommunenes skadeforebyggende arbeid i 2013.

SKFAB har siden starten i 2003 hatt som fokus å arbeide skadeforebyggende for å forhindre skader. Arbeidet er veldig langsiktig, og vi ser nå tydelige resultater av dette arbeidet.

2013 ble et fantastisk skadeår, med de laveste skadene i historien, takket være det veldig gode skadeforebyggende arbeidet som er blitt gjenomført hos våre deleierkommuner.

For forsikringsklassene kommunerisiko, energi og kommunale boliger var skadene betydelig lavere enn forventet, sammenlignet med budsjettet. For forsikringsklassene ansvarsforsikring og motorforsikring er skadene større enn beregnet, og fortsatt på et for høyt nivå.        

Det er foruroligende at nesten halvparten av de anmeldte skadene er vannskader. Vi setter derfor inn store ressurser på skadeforebyggende vannskadeprosjekt 2014–2015 for å snu trenden.   


2013 gav det beste resultatet siden selskapet ble dannet og få skader i forsikringsåret

Premieinntektene før avgitt gjenforsikring beløp seg til 125 656 000 (116 056 000) SEK.

 Resultatet for 2013 før avsetninger til sikkerhetsreserver, dividende og skatt er 26 388 000 (22 589 000) SEK. Av disse midlene vil det bli tilbakebetalt 6 562 000 (5 623 000) SEK i form av rettede skadeforebyggende tiltak til eierne, og 19 685 000 (16 869 000) SEK avsettes til sikkerhetsreserver.

Avkastningen på investeringsaktivaene, som består av kommuneobligasjoner, statsobligasjoner og fondet Global Dynamic Allocation 90, ble fantastisk bra, med 12 826 000 (1 422 000) SEK. Fondet Global Dynamic Allocation 90 gav en avkastning på 11,98 % etter avgifter til en veldig lav risiko.

 Hver kommune bærer sin egen risiko i egne resultatenheter, noe som innebærer at få skader gir umiddelbart overskudd og dividende til eierne – penger som skal brukes til skadeforebyggende tiltak.

Nøkkelen til årets gode skaderesultat, er det skadeforebyggende arbeidet som er blitt gjennomført i kommunene over flere år. 


Solvens II-arbeidet i selskapet

Selskapet holder seg løpende oppdatert foran de endringene som vil skje i forkant av overgangen til Solvens II, som er beregnet til 1. januar 2014, men som nå beregnes å bli minimum to år forsinket. Selskapet har i 2013 blant annet utarbeidet en Governance Manual, Risikoregister samt Kontinuitetsplan. Selskapet vil også undersøke eventuelle interne beregningsmodeller og risikostyring innen selskapet. I 2014 vil selskapet følge forberedende retningslinjer for Solvens II og opprette tillsynsrapporten FLAOR (Forward Looking Assessment of Own Risks). Det betyr at Svenska Kommun Försäkrings AB driver en kontinuerlig prosess for å forberede seg til Solvens II.


Risk Management

SKFAB koordinerer og leder risiko- og skadeforebyggingsarbeidet for deleierkommunene, hvor fokuset hviler på å hindre brannstiftelser, vannskader og ansvarsskader. Arbeidet som blir drevet i nettverk mellom deleierkommunene, er preget av stor delaktighet når det gjelder utvikling av arbeidsmetoder.

Det er blitt gjennomført fem forsikrings- og sikkerhetsseminarer med ulike temaer med eierkommunene i 2013. 

 • Den 5.–6. februar ble det gjennomført en konferanse med temaet Sosial uro i Helsingborg. Deltakerne var ansatte som arbeider med sikkerhet, eiendom, bolig, sosialtjeneste og skole.
 • Den 11.–12. mars ble det gjennomført en energikonferanse på Södra berget i Sundsvall. De tre energiselskapene var invitert.
 • Den 4.–5. juni ble det gjennomført en VA-konferanse rettet mot vann- og VA-spørsmål koblet til klima, sikkerhet og forsikringer. Konferansen ble avholdt ved Nova Park Conference i Knivsta.
 • Den 2.–3. september ble det feiret et 10-årsjubileum i København. Deltakerne var sikkerhetssjefer og forsikringsansvarlige.
 • Den 5.–6. november ble det gjennomført en konferanse med temaet "Eiendom og bolig" i Trollhättan. Deltakerne var sikkerhetssjefer, forsikringsansvarlige og forvaltere innenfor bolig og lokaler. Dagen før, den 4/11, ble det også gjennomført en konferanse for de kommunene som benytter IT-systemet Stina.

I tillegg har vi i løpet av 2013 utført enkeltutdanninger og informert i de respektive kommunene vedrørende forsikring, skadehåndtering av eiendom, ansvarsskader og storskadehåndtering. Formålet er at alle berørte skal få innsikt i hvordan en håndterer en skade eller katastrofe på sin eiendom og virksomhet, og samtidig medfører disse treffene at målgruppen, eiendom – virksomhet – prosjektleder, m.fl. får et bredere nettverk mellom berørte parter.

Selskapet deltar også i et forskningsprosjekt om påsatt brann som administreres av styret for Brandforsk, og som strekker seg over fem år. SKFAB bidrar med 150 000 kroner pr. år, hvilket vil bli sluttrapportert våren 2013 av Brandforsk.

Dessuten gjennomføres det vanlige risikoanalyser og EML Risk Surveys for de største enkeltrisikoene, risikovurderinger av energiverk og pelletsanlegg, risikogjennomgang av førskoler, skoler, eldreboliger og idrettsanlegg.

Et ledd i det skadeforebyggende arbeidet, er å ha kontroll over hendelser og skader for kommunene og selskapene. SKFAB sørger derfor for et web-basert skaderapporteringssystem, STINA, som selskapet er i ferd med å oppdatere i 2014 for å forenkle det for brukeren og forbedre IT-strukturen.

I 2014 har følgende aktiviteter blitt gjennomført og planlagt:

 • Den 18.–19. februar ble det gjennomført en konferanse med temaet "gate/park" med skli- og snubleskader med inviterte fra gate- og parkavdelingen i de respektive kommunene.
 • Den 10.–12. mars inviterte selskapet inn deltakere fra de respektive kommunene til Åre Risk Event, som i år hadde temaet "Eventsikkerhet".
 • Den 8.–9. april ble det gjennomført en konferanse med temaet sikkerhet og skadeforebygging. Deltakerne var sikkerhetssjefer og forsikringsansvarlige.
 • Den 3.–4. juni arrangeres det en VA-konferanse rettet mot vann- og VA-spørsmål koblet til sikkerhet og forsikringer. Konferansen avholdes ved Nova Park Conference i Knivsta.
 • Den 11. juni foregår det forsikrings- og anleggsutdanning i Umeå.
 • Den 24. september avholdes det en konferanse i Gävle, hvor deltakerne vil være sikkerhetssjefer og forsikringsansvarlige.
 • I løpet av september blir det arrangert ytterligere forsikrings- og kontraktsutdanning i Uppsala, Helsingborg, samt eventuelt en på Arlanda.
 • Den 4.–5. november arrangeres det en konferanse på Arlanda som er rettet mot eiendom og bolig.

 Andre prosjekter og arbeidsmetoder er:

 • SKFAB startet "Vannprosjektet i Trondheim" i mai 2011, og det fortsetter i 2012 og sluttraporteres våren 2013. Prosjektet viste kontraktsveien, arbeidsmetoder, materiell og etterkontroll, intern eiendomsforvaltning, virksomhetsrelaterte spørsmål, samt status for eksisterende eiendomsmasse og virksomhet, m.m. Formålet med vannprosjektet er i fremtiden å redusere frekvensskader, lavere skadekostnader, sikrere eiendommer og virksomhet.
   
 • SKFAB startet et autoprosjekt (bil) i Trondheim i 2013, som vil bli rapportert i juni 2014. Bakgrunnen for prosjektet var de mange bilskadene, og forhåpningen er at prosjektet skal vise hvorfor skader skjer, når de skjer og hvordan de skjer. Formålet med prosjektet er at det skal føre til færre skader og retningslinjer for hvordan en håndterer kjøretøy i Trondheim.
   
 • Forsikringsutdanning vil i fremtiden bli gjennomført med enkeltstående sikkerhetsseminarer med de respektive kommunene og deres selskaper med temaet "vann-brann-innbruddskader-storskadehåndtering samt ansvarsskader", og målgruppen er eiendoms- og virksomhetsansvarlige.
   
 • Gjennomføre risikoanalyser og utdanninger i samtlige kommuner i løpet av året når det gjelder forebygging av frekvensskader vedrørende vann-, brann- og innbruddskader, samt skadeårsaken ansvarsskader.
   
 • Det gjennomføres risikoanalyser innenfor skole og førskole, eldreomsorg, idrettsanlegg og i samtlige kommuner, samt risikoanalyser i energiverk og deres varmeprosesser, som et skadeforebyggende verktøy for eierkommunene og deres kommunale selskaper.
   
 • I løpet av året skjer det kompletterende besiktigelser på nye pelletsanlegg, oppfølging av gjennomførte skadeforebyggende tiltak i kommunene og selskap, samt oppfølging av tidligere risikoanalyser som er gjennomført i kommunenes energiverk og pelletsanlegg.

Hensikten med Risk Management-arbeidet er å redusere antall skader og skape en sikker og trygg kommune og virksomhet.


Hendelser av vesentlig betydning som har inntruffet i 2013 eller etter dets avslutning
 

 • Beslutning om å åpne opp for at nye kommuner kan søke om å bli aksjeeiere i SKFAB.
 • Lave skader i eiendoms-, energi-, kommunal bolig-, samt skogsforsikring for forsikringsåret 2013.
 • Store skader innenfor ansvarsforsikring og motorforsikring.
 • Strategi- og temamøte for styret i München – møte med gjenforsikringsselskap
 • Fem RM-seminarer gjennomført i 2013
 • Forskrifter vedrørende sikkerhet og skadeforebyggende arbeid for SKFAB ble vedtatt i 2013.
 • Beslutning i SKFAB om å ta større selvforsikring i 2014.
 • Vellykket gjenforsikringsinnkjøp 2014. Flerårsavtale, lavere premienivå og flere aktører i panelet.
 • Det vil bli lagt frem forslag om felles forsikringspolicy for kommunene i 2014.
 • Prosjektfremlegging 2014 om hvordan kommunene arbeider med sitt skadeforebyggende arbeid.
 • Det ble ikke meldt inn noen skader som oversteg SEK 1 million i første kvartal av 2014.


Utvikling i 2014

I 2014 har selskapet inngått nye gjenforsikringsavtaler med Swiss Re Europé S.A, Munich Re.  Allianz Global Corporate & Specialty AG, General Re, IF Skadeförsäkring, Sirius, Scor, Hannover Re, samt Kommun Garanti Reinsurance S.A.

Selskapets styre har besluttet å øke selvforsikringen for samtlige gjenforsikringsprogrammer i 2014. Styret har også besluttet å være åpne for å ta inn flere kommuner i Norge og Sverige som deleiere i fremtiden.

 Arbeidet med å vokse internt vil fortsette, og målet er å ta inn flere av de kommunale selskapene som fortsatt ikke er forsikringskunder i selskapet.

Også for 2014 besluttet selskapets styre å fokusere på aktivt risikohåndteringsarbeid for å unngå fremtidige skader. Deleiernes skadeforebyggende arbeid samordnes, og fokus for det skadeforebyggende arbeidet hos deleierkommunene er å hindre brannstiftelser og vannskader.

Det vil bli lagt frem et forslag om felles forsikringspolicy for eierkommunene i 2014.

Videre foreslås det at styret for 2014 beslutter at kundene kan få søke om midler til spesielle skadeforebyggende tiltak som er ment å redusere skadekostnadene på lang sikt. Midler å fordele for 2014 er 6 562 (5 623) KSEK.

Antallet innbyggere hos våre deleierkommuner overstiger 1 000 000, og selskapet har en solid økonomisk plattform og en tydelig forretningsidé som fundament. Styret har besluttet å åpne opp for å ta inn nye kommuner som aksjeeiere i selskapet for kommuner i Sverige og Norge.


Effektiv risikofinansiering

Et eget forsikringsselskap er et verktøy i kommunenes risikohåndteringsarbeid, som også har skapt mange positive effekter og store økonomiske fordeler for de kommunene som er med på eiersiden.

For oss som selskap er det viktig å kunne presentere vårt skadeforebyggende arbeid på en profesjonell måte for gjenforsikringsmarkedet, og på hvilken måte SKFAB er et verktøy i eierkommunenes risikohåndteringsarbeid.

SKFAB er en stor kjøper av gjenforsikring med en samlet forsikringsverdi på 192 milliarder SEK. Et godt forhold til gjenforsikringsmarkedet er viktig. Derfor legger vi stor vekt på å presentere våre eierkommuners forsikringsrisiko for det internasjonale reassuransemarkedet på en profesjonell måte.

 I 2013 har åtte gjenforsikringsselskaper forsikret SKFABs risiko.


Vår omverden

Sameie av et forsikringsselskap er et moderne og effektivt verktøy i risikohåndteringen der vi har fått etterfølgere, og flere kommuner vil sikkert oppdage fordelene med eget forsikringsselskap.

Mer enn halvparten av Sveriges innbyggere bor i de mer enn 105 kommunene som er eiere eller deleiere i kommunale forsikringsselskaper. Foruten Svenska Kommun Försäkrings AB og Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, som er søsterkonserner, finnes det nå seks kommunale forsikringsselskaper: S:t Erik Försäkrings AB i Stockholm Stad, S:t Erik Liv Försäkrings AB, Försäkrings AB Göta Lejon i Göteborg Stad, Kommunassurans Syd Försäkrings AB bestående av kommuner i sørlige Sverige, Förenade Småkommuners Försäkrings AB som består av mindre kommuner, samt Stockholmsregionens Försäkrings AB som består av randkommuner til Stockholm.

Det pågår et intensivt samarbeid og erfaringsutveksling mellom de kommunale forsikringsselskapene, både innen risikohåndteringsområdet og på det administrative området.


Fremtiden

En svært viktig oppgave for SKFAB er å opprettholde og videreutvikle den allerede høye kvaliteten i det skadeforebyggende arbeidet, samt fortsette å være det selvfølgelige alternativet for deleierkommunene i spørsmål om forsikring og risikohåndtering.

SKFAB skal dessuten fortsette å være en attraktiv partner for våre reassurandører slik at vi også i fortsettelsen oppnår gode vilkår, for dermed å kunne tilby eierkommunene forsikringsløsninger med et rimelig premienivå.

For å oppsummere, så står SKFAB fortsatt på en solid økonomisk plattform, og vi ser med stor tro på fremtiden og utviklingspotensialet.   

Björn Ryds namnteckning 
Björn Ryd

Administrerende direktør