Fokusområden för året

Skola och förskola

Under 2021 kommer det skadeförebyggande arbetet ha ett fortsatt fokus på skola och förskola.

Från 2019 har SKFAB tillsammans med samtliga svenska delägarkommunerna tagit fram det vi kallar för ”Skolprojekt 2019”. Huvudmålsättningen med arbetet har varit att stärka det skadeförebyggande arbetet, minska riskerna för och konsekvenserna av bränder på skolor och förskolor. 

Det centrala i utkomsten av arbetet har varit det verktyg vi tagit fram för att identifiera risker och skyddsnivå (anlagd brand i fokus) på de större skolorna och förskolorna i samtliga kommuner och ställa resultatet i relation till en av SKFAB accepterad skyddsnivå. Dessutom har vi tagit fram en vägledning med goda exempel på skadeförebyggande åtgärder för samtliga försäkringsbara riskerna. Resultaten från Skolprojekt 2019 har under 2021 sammanfattats i en verktygslåda som fastighetsägare och skolverksamheter kan använda i sitt arbete.


Vattenskador

2020 startades Nätverk vattenskador som nu är inne på sitt andra år. Det är ett nätverk för bostadsbolagen inom SKFAB med målsättningen att stärka det skadeförebyggande arbetet och minska antalet och konsekvenserna av vattenskador hos försäkringstagare. Nätverket jobbar med att ta fram och dela kunskap om vilka skador som sker, skadehantering och skadeförebyggande åtgärder. Mer specifikt kommer en vägledning tas fram under 2021, goda (även dåliga) exempel delges och nätverket delar statistik över inträffade skador vilket analyseras och diskuteras.


Besiktningar

Besiktningar genomförs i SKFAB regi hos försäkringstagarna. Besiktningsverksamheten kommer även fortsättningsvis under 2021 omfatta främst skola/förskola. Dessutom kommer energirelaterade verksamheter som deponier, kraftvärmeverk och verksamheter som producerar eller hanterar biogas att besökas.


RM konferenser

Under 2021 hölls tre konferenser via Teams. Konferenserna fokuserar på risker och försäkringsfrågor inom ovanstående fokusområden.