Fokusområden för året

För 2022 kommer det skadeförebyggande arbetet fokusera på tre riskområden:

  • Bränder i flerfamiljshus
  • Anlagd brand på skola förskola
  • Vattenskador i bostäder och byggnader 

Bränder i flerbostadshus

Under 2021 har flera bränder inträffat i flerfamiljshus försäkrade i SKFAB med omfattande skador som följd. Dessa objekt ”går under radarn” vid SKFAB:s besiktningsverksamhet då flerfamiljshus som regel inte besiktigas. Åtgärder som SKFAB kommer att genomföra under 2022 handlar om att stärka det skadeförebyggande och skadebegränsande arbetet med såväl tekniska, organisatoriska som individ-relaterade åtgärder.


Anlagd brand på skola och förskola

Under 2022 kommer det skadeförebyggande arbetet ha ett fortsatt fokus på skola och förskola som till del fått stå tillbaka p.g.a. pandemin.

Ambitionen är att det arbete som genomfördes i Skolprojekt 2019 ska nyttjas och att den dokumentation som samtliga kommuner tog fram ska ligga till grund för fortsatt arbete. Resultaten från Skolprojekt 2019 finns nu samlat i en ”verktygslåda” som fastighetsägare och skolverksamheter kan använda i sitt arbete med. Där finns bl.a. en vägledning, goda exempel på skadeförebyggande åtgärder och verktyget för att dokumentera skyddsnivån på den enskilda skolan..


Vattenskador i bostäder och byggnader

2020 startades Nätverk vattenskador där samtliga bostadsbolag försäkrade i SKFAB deltar. Målsättningen är att stärka det skadeförebyggande arbetet och minska antalet och konsekvenserna av vattenskador hos försäkringstagare. Nätverket har tagit fram en vägledning som trycker på vikten av att arbeta mera proaktivt med vattenskador.  Tydligare styrning, målsättningar och beslutsunderlag tillhör viktiga framgångsfaktorer för att lyckas stärka detta arbete. Under 2022 breddas detta nätverk till att vara ett fora för övriga försäkringsbara risker.


RM konferenser

Dessa fokusområden kommer att utgöra stora delar av innehållet på den RM konferens som planeras i oktober 2022.