Personuppgiftspolicy

Allmänt

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat denna policy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) reglerar hur personuppgifter får användas och registreras. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB), organisationsnummer 516406-0039.

Insamling av personuppgifter

De uppgifter som samlas in är de som SKFAB efterfrågar vid ansökan om försäkring, anställning, förfrågningar, skadeanmälan eller upphandling. Uppgifter i skadeanmälan lämnar du huvudsakligen själv, men kan komma att kompletteras med uppgifter från t.ex. skattemyndigheten, fastighetsregister, kreditupplysningsregister, läkare om detta behövs för att kunna handlägga ditt ärende.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifterna används för att kunna dels administrera de försäkringsavtal eller andra avtal som ingåtts eller kommer att ingås med SKFAB och hanteras i bolagets försäkringssystem, avtalsregister och i PA-system, gäller anställning, dels reglera de skador som anmäls inom gällande försäkringsavtal. Uppgifter rörande försäkringsavtal används även i aggregerad form, dvs inte på individnivå, för premieberäkning, statistik och förebyggande av skador.

För att kunna hantera ärenden lämnas även uppgifter till samarbetspartners t.ex. skaderegleringsföretag, aktuarier, myndigheter och läkare. Personuppgifter som lämnas till dessa begränsas till vad som är nödvändigt för det aktuella ärendet.

Lagringstid

SKFAB sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och/eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas eller frivilligt överlämnade raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav.

Vi behöver då en skriftlig undertecknad begäran från dig. Begäran ska innehålla för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter (så vi kan nå dig för frågor samt skicka registerutdrag och information om vilka uppgifter du själv lämnat).

Begäran skickar du till:
Dataskyddsombud
Svenska Kommun Försäkrings AB
Drottninggatan 35
803 11 Gävle