VD har ordet

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) som startade sin försäkringsverksamhet 2003 redovisar 2020 sitt 19:e verksamhetsår.

Bolaget ägs av Gävle kommun, Sundsvalls kommun, Kiruna kommun, Piteå kommun, Uppsala kommun, Trollhättans Stad, Trondheim kommune, Helsingborgs Stad, Örnsköldsviks kommun samt Umeå kommun. Att bli aktieägare i SKFAB är endast öppet för kommuner.

Försäkringsavtal
Återförsäkringsavtal har för 2020 funnits med IF Skadeförsäkring, Swiss RE Europé S.A., Swiss RE International, Allianz Corporate Global & Specialty AG, Munich Re, Inter Hannover Re, Hannover Re, General Re, Sirius, AIG Europé Ltd samt QBE Liability.

Svenska Kommun Försäkrings AB har ett avvägt självbehåll vilket styr de premier som bolaget tar ut av försäkringstagarna. Premierna är satta så de ska täcka kostnaderna vid de utfall som återförsäkringskontrakten kan medföra. Uppstår överskott i försäkringsrörelsen inklusive utfall av kapitalplaceringarna sker en årlig premieåterbäring motsvarande 30 procent av överskottet per delägare.

Finansiella resultat 2019

Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev 18 663 (17 796) tkr och årets resultat före boksluts-dispositioner och skatt uppgår till 46 843 (7 088) tkr. I årets resultat ingår 20 076 (3 038) tkr som premieåterbäring till ägarkommunerna.

Till säkerhetsreserven har bolaget satt av 1 776 (föregående år löstes upp 44 181) tkr i enlighet med Finansinspektionens regler.

Det kapital som bolaget placerar består av aktier och räntebärande papper. Blandfonden SHB Global Dynamic Allocation 90, Handelsbankens Korträntefond Criteria, SPP:s aktiefond Global Multifactor Plus, Öhmans aktiefond Global Hållbar samt medel på bankkonto. Den realiserade kapitalavkastningen blev 9 221 (1 564) tkr. Till detta belopp kommer orealiserad kapitalavkastning om 39 721 (-12 368 ) tkr.

Bolagets konsolideringskapital uppgår till 236 729 (200 231) tkr vilket ger en konsolideringsgrad på 219 procent (202). Vinst att disponera uppgår till 134 096 (98 861) tkr.

Information om framtida utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget är sedan 2013 öppet för att ta in nya kommuner som delägare men fortsätter främst att inrikta sig på att växa genom att få in fler av befintliga delägares bolag i försäkringsprogrammen. Under 2019 har avtal om försäkring slutits med ett bostadsbolag, Pitebo AB, som försäkringstagare from 2020-01-01.

Det samarbete som bedrivs med övriga kommuncaptivebolag i Sverige har främst berört arbetet med införande av IDD samt fortsatt förbättring av funktionalitet i försäkringsadministrativa systemet Insman.

Styrelsen ansvarar för att säkerställa att bolagets hantering och kontroll av risker är tillfredsställande. En del i detta arbete där styrelsen aktivt medverkar är i framtagning av bolagets ORSA-rapport (Own Risk and Solvens Assessment). De risker som bolaget är utsatt för och som hanteras är operativa risker, kredit- och motpartsrisker, skuldtäckningsrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker, teckningsrisker, reservsättningsrisker samt återförsäkringsrisker.

Bolaget har sedan verksamhetsåret 2016 försäkrings- och skadesystemet Insman. Systemet har succesivt förbättrats genom att ny funktionalitet tillförts. 2019 tog bolaget i bruk en ny version av systemet och har därigenom fått tillgång till moduler för riskhantering samt premiemodulering. Den tidigare aviserade funktionen för beräkning av fördelning av skadeutfall på respektive återförsäkrare beräknas vara i drift under 2020.

Under året har styrelsen arbetat med att ta fram ett förslag till nytt aktieägaravtal genom vilket klargörs dels respektive delägares ansvar för bolagets solvenskapitalkrav dels hur den ekonomiska regleringen ska göras vid in- respektive utträde av delägare i bolaget. Genom avtalet kan även frågan om en delägare endast kan ha en mindre försäkring i bolaget avgöras. I avtalet föreslås att delägare ska vara förpliktigad att teckna försäkring avseende egendom och ansvar för kommunal verksamhet. Aktieägaravtalet har enhälligt fastställts av ägarna vid bolagsstämma 2020-06-26. I samband med översynen av aktieägaravtalet har även bolagsordningen justerats så att den överensstämmer med det nya aktieägaravtalet. Utöver denna justering av bolagsordningen ingår även uppdatering av hembudsreglerna så att de motsvarar nu gällande process för hembudsförfarande.

Verksamheten i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB med dotterbolaget Kommun Garanti Reinsurance S.A. har avvecklats då ägarna till bolaget (Gävle kommun och Sundsvalls kommun) gemensamt tagit beslut om att avyttra Kommun Garanti Reinsurance S.A. Bolaget har avyttrats sent under 2019 vilket medför att SKFAB inte kan finna en återförsäkringslösning genom bolaget eller de reserver som fanns i det. Moderbolaget Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB har satts i frivillig likvidation efter beslut av ägarna i bolagsstämma 2020-04-07.

Solvens II
Bolaget har uppdaterat sina styrdokument innebärande en reduktion av antalet styrdokument genom dels sammanslagning dels att flytta ett antal till en digital HR-handbok som anskaffats i början av 2020. Flera utbildningstillfällen rörande bland annat bolagsstyrning och återförsäkring har genomförts med bolagets medarbetare och styrelseledamöter. 

Bolaget har genomfört sin årliga egen risk och solvens (ORSA) för 2019. I rapporten har bolaget behandlat av styrelsen fastställda fyra absolut största risker med deras scenarier och beräknat ett solvenskapitalkrav för varje scenario (SCR). Slutsatsen är att bolaget klarar de påfrestningar som varje riskscenario ger med undantag av om alla risker faller ut i stort sett samtidigt.

SKFAB:s styrelse har beslutat om att ha 1,50 som lägsta nivå för bolagets solvenskvot (kapitalbas/solvenskapitalkrav). Beräknad solvenskvot per
2019-12-31 ligger på 1,74 vilket därmed innebär att den lägsta nivån om 1,50 uppnås med god marginal. Per 2020-08-31 ligger bolagets solvenskvot på 2,0.