Den externa granskningen av SKFAB slutförd

6 mars 2017

Svenska Kommun Försäkrings AB ägs av tio kommuner i Sverige och Norge och finns till för att delägarkommunerna ska få ett väl anpassat försäkringsskydd. Delägarna är Gävle kommun, Sundsvalls kommun, Kiruna kommun, Piteå kommun, Trollhättan stad, Uppsala kommun, Helsingborgs stad, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun och norska Trondheim kommun.

Med anledning av uppgifter om vidlyftig representation och felaktig hantering av attestrutiner, som kom till styrelsens kännedom i januari 2017, arbetsbefriades bolagets VD tillfälligt och en extern oberoende granskning tillsattes. Ernst& Young fick uppdraget och de har nu avlämnat sin slutrapport.

Rapporten bekräftar uppgifterna om representation som strider mot bolagets representationspolicy. VD och RM- ansvarig står för huvuddelen av denna.

Rapporten visar också exempel på styrelseaktiviteter som bedöms avvika från policyn.

Kostnader, som borde betraktas som privata utgifter har belastat bolaget, felaktiga syften har angivits på kvitton och namn har strukits över på verifikationer.

Detta är några av rapportens slutsatser.

-Förtroendet för VD är från styrelsens sida förbrukat. Arbetsrättslig process inleds omedelbart, säger styrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång.

Rapporten påpekar vidare att bolagets policy för representation ger utrymme för tolkning. Den säger också att rutinen för attest behöver justeras och att skriftliga rutiner behöver utvecklas.

-Styrelsen har ett ansvar att vara tydlig i sin styrning och uppföljning. Vi har vidtagit en rad åtgärder. Bland annan helt alkoholfri representation, nya skriftliga rutiner för attest och uppdrag är påbörjade för att förtydliga styrdokument, uppföljning och samspelet med de olika revisionsnivåerna, säger Åsa Wiklund Lång.

 

För mer information kontakta ordförande Åsa Wiklund Lång 070-414 11 08.