Risk management

Risk Management arbete hos SKFAB

Risk management och det skadeförebyggande arbetet är prioriterat för försäkringsrörelsen i SKFAB och tar sin utgångspunkt i bolagets affärsidé som lyder: 

SKFAB:s affärsidé är att genom ett gott skadeförebyggande arbete i kombination med en samlad styrka på återförsäkringsmarknaden över tid uppnå fördelaktiga försäkringslösningar för aktieägarna.

Det som ytterst styr och inriktar det skadeförebyggande arbetet ur försäkrings-synpunkt är de säkerhetsföreskrifter som återfinns i försäkringsvillkoren. Utöver det har SKFAB beslutat om riktlinjer och krav för säkerhet- och skadeförebyggande arbete som går lite längre än vad som är traditionellt i branschen. 

Det skadeförebyggande arbetet genomförs ute hos delägarkommunerna där SKFAB med dess RM-funktion bidrar till ett utvecklat och systematiskt skadeförebyggande arbete. Det sker bl.a. genom riskbesiktningar på utvalda objekt, informations och utbildningsinsatser, utvecklingsprojekt, stödsystem för kontroll på incidenter o skadegörelse samt att det tas fram olika former av underlag och vägledningar. SKFAB även nyttjar upphandlad brand- och riskexpertis för olika typer av besiktningar och utvecklingsuppdrag.  

En mycket viktig del i SKFAB:s säkerhet- och skadeförebyggande arbete är de RM konferenser som genomförs årligen, normalt tre till antal med aktuella teman och olika format inom försäkrings och RM området. Dessa konferenser utgör viktiga plattformar för informations- och kunskapsutbyte för delägarkommunerna och som ett underlag för det skadeförebyggande arbetet.  

Om kommunerna uppvisar ett bra skaderesultat sker återbetalning av medel som är avsedda för säkerhets- och skadeförebyggande åtgärder. SKFAB betonar vikten av att det skadeförebyggande arbetet följs upp och goda exempel delges till övriga försäkringstagare i SKFAB. Av det skälet redovisar kommunerna, verksamheter och bolag hur det skadeförebyggande arbetet bedrivits och vilka åtgärder som har kommit till stånd under året som gått. 

2019
Arbetet med att minska riskerna för och konsekvenserna av anlagda bränder på skolor har varit högt prioriterat under många år och har också varit huvudteman på ett flertal av de RM konferenser som genomförts. Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll när det gäller anlagda bränder på skolor nationellt sett vilket har föranlett att SKFAB tillsammans med delägarkommunerna genomfört ett utvecklingsprojekt, Skolprojekt 2019.

Målsättningen med detta arbete har varit att stärka förmågan att förebygga och minska konsekvenserna av anlagda bränder på skolor och förskolor. Dokumentation har skett av risker och skyddsåtgärder på över 200 skolor och förskolor med de största försäkringsvärdena och resultatet har visat att kommunerna inom SKFAB överlag har en god skyddsnivå i relation till riskerna. För ett antal försäkringsobjekt behövs dock fortsatta förbättringar och arbetet som har fokus på anlagda bränder behöver fortsätta som en naturlig del i verksamheterna.  

Under 2019 har dessutom riskbesiktningar genomförts på VA-verk samt uppföljningar av genomförda besiktningar på deponier och fastbränsleverksamheter. Det har genomförts tre RM-konferenser med särskilt fokus på anlagda bränder på skola förskola samt VA-verksamheter.

2020
Kostnaden för vattenskador i bostäder och byggnader utgör årligen mycket stora summor. SKFAB kommer under 1:a kvartalet 2020 tillsammans med ett antal delägarkommuner skapa ett nätverk i syfte att utveckla det skadeförebyggande arbetet och minska konsekvenser av inträffade vattenskador. I arbetet med vattenskador ska även erfarenheter från tidigare genomfört projekt (Trondheim 2013) tas tillvara och kompletteras.

Under 2020 kommer det skadeförebyggande arbetet att ha ett särskilt fokus på publika lokaler med besiktningar på, arenor, konserthus, badhus etc. samt på skolor med utgångspunkt i resultat från skolprojekt 2019.

Vid frågor gällande det skadeförebyggande arbetet kontakta kundteam@skfab.se