SKFAB:s Risk Management arbete

Om Risk Management arbetet

Risk management (RM) och det skadeförebyggande arbetet är prioriterat för försäkringsrörelsen i SKFAB och tar sin utgångspunkt i bolagets affärsidé som lyder: 

SKFAB:s affärsidé är att genom ett gott skadeförebyggande arbete i kombination med en samlad styrka på återförsäkringsmarknaden över tid uppnå fördelaktiga försäkringslösningar för aktieägarna.

Det som ytterst styr och inriktar det skadeförebyggande arbetet ur försäkringssynpunkt är de säkerhetsföreskrifter som återfinns i försäkringsvillkoren. Utöver det har SKFAB beslutat om riktlinjer och krav för säkerhet- och skadeförebyggande arbete som går lite längre än vad som är traditionellt i branschen. 

För ett antal viktiga områden finns vägledningar som stöd för det skadeförebyggande arbetet. Det finns dessutom ett antal RM-bilagor som ger svar på vanliga frågeställningar (FAQ) exempelvis frågor om automatiskt brandlarm, heta arbeten eller besiktning av starkströmsanläggningar. Samtliga dessa dokument återfinns på denna hemsida. 

Vad genomförs inom Risk Management arbetet
Det skadeförebyggande arbetet genomförs ute hos delägarkommunerna där SKFAB med dess RM-funktion bidrar till ett utvecklat och systematiskt skadeförebyggande arbete. Det sker bl.a. genom riskbesiktningar på utvalda objekt, informations- och utbildningsinsatser, utvecklingsprojekt och etablerade nätverk, stödsystem för kontroll på incidenter och skadegörelse samt att det tas fram olika former av underlag och vägledningar. För riskbesiktningar och utvecklingsarbete nyttjar SKFAB upphandlad brand- och riskexpertis.  

En mycket viktig del i RM arbetet är de RM konferenser som genomförs årligen, normalt tre till antal med aktuella teman och olika format inom försäkringsområdet  Dessa konferenser utgör viktiga plattformar för informations- och kunskapsutbyte för delägarkommunerna och som ett underlag för det skadeförebyggande arbetet.  

Om kommunerna uppvisar ett bra skaderesultat sker återbetalning av medel som är avsedda för säkerhets- och skadeförebyggande åtgärder. SKFAB betonar vikten av att det skadeförebyggande arbetet följs upp och goda exempel delges till övriga försäkringstagare i SKFAB. Av det skälet redovisar kommunerna, verksamheter och bolag hur det skadeförebyggande arbetet bedrivits och vilka åtgärder som har kommit till stånd under året som gått. 

Huvudsaklig inriktning av RM verksamheten från 2021 och framåt

Skola och förskola

Under 2021 kommer det skadeförebyggande arbetet ha ett fortsatt fokus på skola och förskola.

Från 2019 har SKFAB tillsammans med samtliga svenska delägarkommunerna tagit fram det vi kallar för "Skolprojekt 2019".Huvudmålsättningen med arbetet har varit att stärka det skadeförebyggande arbetet, minska riskerna för och konsekvenserna av bränder på skolor och förskolor. 

Det centrala i utkomsten av arbetet har varit den modell vi tagit fram, ett verktyg för att identifiera aktuella risker och nuvarande skyddsnivå (anlagd brand i fokus) på de större skolorna och förskolorna i samtliga kommuner och ställa resultatet i relation till en av SKFAB accepterad skyddsnivå. Dessutom har vi tagit fram en vägledning med goda exempel på skadeförebyggande åtgärder för samtliga försäkringsbara riskerna. Resultaten från Skolprojekt 2019 kommer under 2021 att omsättas i en verktygslåda som fastighetsägare och skolverksamheter kan använda i sitt arbete.

Vattenskador

2020 startades Nätverk vattenskador som nu går in på sitt andra år. Det är ett nätverk för bostadsbolagen inom SKFAB med målsättningen  att stärka det skadeförebyggande arbetet och minska antalet och konsekvenserna av vattenskador hos försäkringstagare. Nätverket jobbar med att ta fram och dela kunskap om vilka skador som sker, skadehantering och skadeförebyggande åtgärder. Mer specifikt tasgenom att skapa en vägledning som ska vara klar under 2021 och aktivt dela goda (även dåliga) exempel kring detta.

Besiktningar

Besiktningsverksamheten kommer även fortsättningsvis omfatta skola/förskola. Dessutom kommer energirelaterade verksamheter som deponier, kraftvärmeverk och verksamheter som producerar eller hanterar biogas att besökas.

RM konferenser

Det planeras för 3 RM konferenser där risker och försäkringsfrågor inom ovanstående fokusområden kommer att avhandlas. Avslutningsvis kommer ”konceptet” för årsuppföljning av det skadeförebyggande arbetet att revideras för att kunna gälla från och med redovisningen av 2021 år skadeförebyggande arbete.  

 

Vid frågor gällande det skadeförebyggande arbetet kontakta kundteam@skfab.se