Risk management

Risk Management arbete hos SKFAB

Risk management och det skadeförebyggande arbetet är prioriterat för försäkringsrörelsen i SKFAB och tar sin utgångspunkt i bolagets affärsidé som lyder: 

SKFAB:s affärsidé är att genom ett gott skadeförebyggande arbete i kombination med en samlad styrka på återförsäkringsmarknaden över tid uppnå fördelaktiga försäkringslösningar för aktieägarna.

Det som ytterst styr och inriktar det skadeförebyggande arbetet är de säkerhetsföreskrifter som återfinns i försäkringsvillkoren: Utöver det har SKFAB beslutat om riktlinjer och krav för säkerhet- och skadeförebyggande arbete som går lite längre än vad som är traditionellt. 

Det skadeförebyggande arbetet genomförs ute hos delägarkommunerna där SKFAB med dess RM-funktion bidrar till ett utvecklat och systematiskt skadeförebyggande arbete. Det sker bl.a. genom riskbesiktningar på utvalda objekt, informations och utbildningsinsatser, utvecklingsprojekt, stödsystem för kontroll på incidenter o skadegörelse samt att det tas fram olika former av underlag och vägledningar. SKFAB även nyttjar upphandlad brand- och riskexpertis för olika typer av besiktningar och utvecklingsuppdrag.  

En mycket viktig del i SKFAB:s säkerhet- och skadeförebyggande arbete är de RM konferenser som genomförs årligen, normalt tre till antal med aktuella teman och olika format inom försäkrings och RM området. Dessa konferenser utgör viktiga plattformar för informations- och kunskapsutbyte för delägarkommunerna och som ett underlag för det skadeförebyggande arbetet.  

Om kommunerna uppvisar ett bra skaderesultat sker återbetalning av medel som är avsedda för säkerhets- och skadeförebyggande åtgärder. SKFAB betonar vikten av att det skadeförebyggande arbetet följs upp. Kommunerna, verksamheter och bolag redovisar på årsbasis hur det skadeförebyggande arbetet bedrivits och vilka åtgärder som har kommit till stånd. 

2018 

Under 2018 har det varit ett särskilt fokus på energirisker, med riskbesiktningar på kraftvärmeverk, deponier och på anläggningar som producerar eller hanterar biogas. Det har genomförts tre RM-konferenser med fokus på; energi, fastighet och utveckling av det skadeförebyggande arbetet. Dessutom har det genomförts en uppdatering av de objekt som är föremål för elbesiktningar enligt regelverken baserat på elektriska nämndens (EN) bestämmelser.

Arbetet med att minska riskerna för och konsekvenserna av bränder på skolor har varit högt prioriterat under många år och var också ett huvudtema på den RM konferens som hölls i oktober. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll när det gäller anlagda bränder på skolor nationellt sett. För SKFAB:s delägarkommuner så är dock den samlade bilden positivare men den visar också att det behövs ett fortsatt effektivt arbete på detta område. SKFAB vill fortsätta bidra till så att delägarkommunerna bibehåller en hög nivå med ett systematiskt skadeförebyggande arbete som grund. 

2019 

Förutom att bränder i skolmiljöer kommer att vara ett fokusområde under 2019 så kommer vi att följa upp och utveckla det skadeförebyggande arbetet inom energi och bedriva ett särskilt arbete med att minska riskerna för vattenskador. På vidstående sidor beskrivs huvudprocessen för RM arbetet och de huvudsakliga aktiviteterna under 2019 

SKFAB:s RM Process 

Inträffade skador och incidenter utgör en viktig del som utgångspunkt för det skadeförebyggande arbetet men att enbart förlita sig dessa för att prioritera och initiera skadeförebyggande åtgärder räcker inte. Det behövs ett aktivt och systematiskt riskhanteringsarbete, som exempelvis bedrivs genom SBA eller andra typer av riskbesiktningar där riskbedömningar ligger till grund för åtgärder. Det behövs också en aktiv omvärldsbevakning som handlar om att fånga upp trender avseende riskutveckling och samhällsförändringar i kommuner och samhälle, känna till utvecklingsarbeten och ny teknik etc. Detta leder till att den: 

Övergripande processen för det skadeförebyggande arbetet utgår i huvudsak från att:

• Identifiera och bedöma risker

• Ha kontroll på och dra lärdom från incidenter och skador

• Beakta omvärlds- och samhällsförändringar

För att sedan analysera dessa data och underlag och utifrån kontexten, det sammanhang och miljö som är aktuellt för det skadeförebyggande arbetet prioritera åtgärder och aktiviteter.  Dessa prioriteringar i form av åtgärder och aktiviteter beskrivs i en handlingsplan eller verksamhetsplan där det framgår vad som ska genomföras, vem som bär ansvaret för åtgärden samt när den ska vara genomförd. Dessutom redovisas vilken kostnad som är knuten till åtgärden.  

Processen kompletteras med den faktiska implementeringen eller genomförande av åtgärder. och avslutas med uppföljning av det skadeförebyggande arbetet och/eller genomförda åtgärder.

Planering för 2019

Övergripande planering för det skadeförebyggande arbetet 2019 

I arbetet med Risk Management och det skadeförebyggande arbetet är det ett antal åtgärder och aktiviteter som återkommer med regelbundenhet och behöver genomföras under en viss tidsperiod varje år. Exempel på det är uppdatering av styrande dokument, UW-rapporter, att ta fram EML värden för de största försäkringsobjekten, RM konferenser och årsuppföljning av det skadeförebyggande arbetet. För att balansera upp verksamheten över året sker en årsplanering med följande huvudaktiviteter. 

- Uppföljning, analys, prioritering

- Årsplanering (grov)

- Uppdatering av styrande dokument

- RM konferenser och utbildningar

- UW Underlag till (oss själva och) återförsäkrare

- Riskbesiktningar, inventeringar och skadeförebyggande arbete i övrigt

- Utvecklingsarbete, projekt, vägledningar

- Operativt stöd till våra delägakommuner inklusive utvecklad kommunikation

- Begäran om redovisning från kommunerna, årsuppföljning av det skadeförebyggande arbetet.

 

Vid frågor gällande det skadeförebyggande arbetet kontakta kundteam@skfab.se