Information om ersättningar

Ersättningsmodell för personal i SKFAB
SKFAB:s anställda inom distribution erhåller fast lön.

Ersättningspolicy
Ersättningspolicyn policy är upprättad mot bakgrund av Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, med hänvisning till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35, artikel 275 samt EIOPAS riktlinjer för företagsstyrningssystem (EIOPA-BoS-14/253 SV), avsnitt 2, riktlinje 9. 

Styrelsen är ansvarig för att denna policy efterlevs och att den uppdateras och omprövas så snart det finns skäl därtill. Policyn fastställs minst årligen av styrelsen. Styrelsens ordförande tillsammans med styrelsens arbetsutskott är ansvarig för att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av denna policy.