Patientskada

Patientförsäkringen hos Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) kan ge ersättning enligt Patientskadelagen till patient/brukare som skadas i samband med hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner. Exempel på skadehändelser som omfattas av försäkringen är felbehandling, diagnosskada, olycksfall i samband med behandling, felaktig ordination av läkemedel.

Observera att patientskada orsakad när landsting har utfört vården ska anmälas till LÖF www.lof.se

Vård som bedrivs av kommuner
Kommuner bedriver viss vårdverksamhet såsom äldrevård, vård funktionshindrade, vård i skola och har i sin egenskap som vårdgivare en skyldighet att ha en patientförsäkring som ersätter personskada som orsakas i samband med vård.

Våra försäkrade kommuner är
Gävle, Sundsvall, Kiruna, Piteå, Umeå, Örnsköldsvik, Uppsala, Trollhättan, Trondheim och Helsingborg.

Du som har drabbats av en patientskada hos en kommun som är försäkrad hos SKFAB har möjlighet att vända dig direkt till oss med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten och skicka den till oss.

Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan. Om du skickar blanketten till kommunen istället för till SKFAB kommer kommunen att vidarebefordra den till oss.

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas in med e-post till kundteam@skfab.se eller som brev till:

Svenska Kommun Försäkrings AB
Drottninggatan 35
803 11 Gävle

Önskar du att få hem en pappersblankett?
Om du vill göra din anmälan på en pappersblankett går det bra att kontakta oss via e-post på kundteam@skfab.se eller ring 026-17 80 60 så skickar vi hem en blankett via post.


Hur hanteras mina personuppgifter?

För att kunna behandla din skadeanmälan behöver vi samla in och hantera personuppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen, dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.


Vanliga frågor

För vem gäller försäkringen?
Patientförsäkringen gäller för patient/brukare som drabbas av vårdskada i samband med vård utförd av kommunal vårdgivare eller privat vårdgivare som upphandlats av kommunen.

Vad är en patientskada?
Patientskadelagen 6 § definierar vilka skadeorsaker som kan ge rätt till patientskadeersättning. Det krävs att personskadan är orsakad av:

1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
3. felaktig diagnos
4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Vill du ta del av hela lagtexten finns den HÄR .

Vilka kostnader ersätts?
Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler, d v s man kan bl a få ersättning för kostnader, sveda och värk, lyte och men, ärr.

Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?
Om uppgifterna du lämnat verkar vara felaktiga kontaktar vi dig för kontroll. Notera att lämnande av oriktiga uppgifter och försök till bedrägeri kan leda till utredning och polisanmälan.