Besiktningsverksamhet

Besiktningar på verksamheter och anläggningar är en viktig del i SKFAB:s säkerhets- och skadeförebyggande arbete (RM-arbete) och de olika besiktningstyperna och planeringen kan läsa om här nedan.

Innehållsförteckning


  Utgångspunkter och inriktning

  Besiktningarna genomförs av flera skäl, dels som ett underlag för SKFAB och återförsäkringsbolagen för att ”ta på sig risken”, en riskbeskrivning, dels för kontroll att försäkringstagaren lever upp till det åtagande som återfinns i form av säkerhetsföreskrifter, riktlinjer och anvisningar. Sist men inte minst, vara ett stöd för verksamheterna i arbetet med att utveckla och förbättra säkerhets- och skyddsnivån och med det utveckla sitt skadeförebyggande arbete.  

  Det finns i huvudsak tre olika typer av besiktningar:

  1. EML besiktningar för risk-beskrivningar och storskadebedömning.
  2. Rekommendationsbesiktningar (REK).
  3. Elbesiktningar som baseras på de bestämmelser som ges ut av som Elektriska Nämndens (EN) i brandskyddsföreningens regi. Dessa administreras i ett separat webbaserat system.

  För EML och REK besiktningar har SKFAB lagt fast en långsiktig plan som sträcker sig 3-4 år framåt. För dessa besiktningar har SKFAB anlitat extern risk- och brandexpertis och nuvarande leverantörer är Willis Towers Watson AB (i huvudsak EML) samt Bengt Dahlgren Risk AB.

  Nedan ges kompletterande information om besiktningarna. 


  EML besiktningar

  Syftet med EML besiktningar är att dels beskriva den aktuella verksamheten/risken och dels för att göra en bedömning av storskadeexponeringen och bedömd maximal skada (EML, estimated maximum loss). Verksamheten, dess leveranser, processer och beroenden beskrivs Egendom i form av byggnader, maskiner, varor mm. Dessutom beskrivs säkerhets- och skyddsarbetet såväl organisatoriskt som tekniskt, ex förekomsten av brandlarm och sprinkler etc.

  EML bedömningar görs normalt av största enskilda egendomsskada, maskinskada och avbrotts skada (TB-förlust eller extrakostnader).

  Verksamheten/anläggningen beskrivs i form av en s.k. Underwriting Report (UW REP).


  Rekommendationsbesiktningar

  Besiktningar med skadeförebyggande rekommendationer har två syften, dels att utgöra ett stöd för respektive anläggning i sitt säkerhets- och skadeförebyggande arbete. Dels för försäkringsgivaren, att få en uppfattning om hur väl verksamheten lever upp till det regelverk i form av säkerhetsföreskrifter och riktlinjer som försäkringstagaren ska följa. 

  Med besiktningsprotokollet följer en uppföljningsmall där försäkringstagaren ska notera och kommentera föreslagna åtgärder och delge SKFAB detta 3 månader efter besiktningstillfället.  


  Elbesiktningar Elektriska Nämnden

  Elektriska Nämnden (EN) utför och bevakar att svenska elanläggningar revisionsbesiktigas, ett krav som SKFAB ställer i försäkringsvillkoren på försäkringstagarna. Exakta krav återfinns i SKFAB säkerhetsföreskrifter, där det bland annat sägs att anvisningar ska följas. De mest centrala anvisningarna för er som försäkringstagare finns att ladda ner här nedan.

  Samtliga anvisningar finns att ta del av här: Anvisningar / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se)

  SKFAB ansvarar för att registrera objekt och försäkringstagaren bekostar, planerar och ser till att elbesiktningen blir genomförd och meddelar SKFAB om något behöver ändras eller tas bort i systemet. Brandskyddsföreningen tillhandahåller systemet vilket heter EN2010, för inloggning följ länken: Besiktning (brandskyddsforeningen.se)

  Elrevision – Vanliga frågor och svar

  Är en EN besiktning att betrakta som en särskild kontroll enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter? Genom att fastigheter och eller verksamheter besiktigas genom Elektriska Nämnden, menar Brandskyddsföreningen att det finns en god grund för att leva upp till de krav som Elsäkerhetsverket ställer i föreskriften ELSÄK-FS 2008:3 med tillägget 2010:3 – Innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar. Elektriska Nämnden påpekar dock att som innehavare av starkströmsanläggning behöver man alltid bedöma om revisionsbesiktningen är tillräcklig som särskild kontroll eller om tätare kontroller behövs.

  Måste jag göra en besiktning via Elektriska Nämndens elrevision om entreprenadens besiktning ska göras/är genomförd? Ja det ska genomföras inom ett års tid. Både besiktning av en el-entreprenad och en revisionsbesiktning handlar om att kontrollera elanläggningen. Men det finns tydliga skillnader.
  Entreprenadbesiktning: Besiktningsmannens uppdrag vid en entreprenadbesiktning redovisas i AB/ABT Kapitel 7 § 11Vid besiktning skall med noggrant iakttagande av parterna rätt undersökas och bedömas i vad mån entreprenaden eller en del av den uppfyller kontraktsenliga fordringar. Besiktningsmannen ska med andra ord kontrollera att entreprenaden uppfyller avtalet mellan parterna. Det kan till exempel vara att rätt antal belysningsarmaturer är monterade osv. Entreprenadbesiktning är att betrakta som en leveranskontroll och är inte direkt kopplat till säkerhet. Revisionsbesiktning EN: I Elektriska Nämndens anvisning T300 anges att besiktningsingenjören ska bedöma försäkringsobjekten i förhållande till den risknivå som försäkringsgivarna anvisar. Revisionsbesiktningens syfte är att upptäcka brister och fel, genom en noggrann kontroll av elanläggningen. Revisionsbesiktningen omfattar en riskbedömning genom inspektion av elanläggningen och en granskning av dokumentationen för elanläggningen samt utföra vissa provningar och mätningar på elanläggningen. Vid revisionsbesiktning kontrolleras säkerheten och om elanläggningen uppfyller de krav som försäkringsgivarna ställer. Vid revisionsbesiktning utförs mätningar och provningar (termografering, kontinuitetsmätning, etc) som är direkt kopplade till säkerhet.
  Inom ett år efter godkänd slutbesiktning (som är en typ av entreprenadbesiktning) ska en revisionsbesiktning utföras. För försäkringstagaren är det en fördel att revisionsbesiktningen
  utförs inom denna period. Skulle något fel konstateras, som hör till entreprenaden, så ligger det
  inom garantitiden för entreprenaden

  Elrisker – tips på läsning

  Nedan finns några tips för läsning om elrisker:

  Elektriska Nämndens informationssida

  https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/informationsmaterial/

  MSB

  https://www.msb.se/sv/publikationer/elektricitet-och-brander–med-inriktning-pa-brandutredning2/

  Elsäkerhetsverket

  https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/om-du-drabbas-av-en-elolycka/elolyckor-i-siffror/