Kunskap och stöd

SKFAB erbjuder sina försäkringstagare stöd i sitt säkerhetsarbete och nedan presenteras vad som finns idag.

Innehållsförteckning

  Verktygslåda – skola och förskola

  Skolprojekt 2019 har bedrivits som ett utvecklingsprojekt med SKFAB:s samtliga svenska delägarkommuner. Projektets huvudleverans har varit att ta fram en modell och ett verktyg där kommunerna har dokumenterat risker och skyddsåtgärder för försäkringsobjekt med de största försäkringsbeloppen i respektive kommun. Resultaten från denna dokumentation har ställts i relation till SKFAB:s normerande skyddsnivå som visar om försäkringsobjektet har bra skyddsnivå eller om åtgärder behöver genomföras. Projektet har även tagit fram en vägledning för det skadeförebyggande arbetet på skolor och förskolor samt nyckeltal för uppföljning av det skadeförebyggande arbetets effekt. Detta resulterade i en verktygslåda.

  Verktygslåda riskhantering skola och förskola

  Anlagda bränder fortsätter vara ett stort problem i skolor och förskolor. Andra risker som vattenskador, inbrott och skadegörelse är också viktiga att hantera. Här finner du verktyg och kunskap för att jobba förebyggande med dessa risker.

  Verktyg för riskbedömning

  En del i verktygslådan är verktyget för riskbedömning av anlagd brand. SKFAB har tagit fram två dokument som är till att förstå bakgrunden till verktyget och frågorna som det innehåller. Det ena dokumentet finns tillgängligt att ladda ner på denna öppna sida.

  Handlingsplan

  Efter riskbedömningen är genomförd ska de skolor som innebär en något stor eller stor risk hanteras (gula eller röda i verktyget). Detta sammanställs i en handlingsplan som finns att laddas ner i rullistan nedan.

  Kunskapshöjande material, vägledning och goda exempel

  För att få vägledning om olika typer av åtgärder för hantering av risker finns ett dokument framtaget som beskriver risker och åtgärder. SKFAB har tillsammans med försäkringstagarna utöver detta även tagit fram goda exempel på åtgärder, en fördjupad förklaring och insikt om åtgärder. Exempel på detta är kameraövervakning, beröringsfria kranar och åtgärder för brandlarmsdetektion utomhus. Både vägledningen och goda exempelsamlingen innehåller försäkringsbara risker som brand, inbrott och vattenskador.

  Verktygslåda – flerbostadshus och fastigheter (nätverk riskhantering)

  I syfte att stärka det skadeförebyggande arbetet och minska antalet och konsekvenserna av vattenskador hos försäkringstagare startades nätverk vattenskador vintern 2020. Medverkande är försäkrade bostadsbolag hos SKFAB. Nätverket bildades för att i sak handla om vattenskador, men har sedan breddats till att även omfamna alla försäkringsbara risker. Nedan kan ni läsa vad nätverket jobbat fram tillsammans.

  Vattenskador

  Vattenskador i bostäder och byggnader generar mycket olägenheter och onödiga kostnader. På det nationella planet som såväl för SKFAB kostar vattenskador mer än vad brandskador gör. Problembilden är mångfacetterad och vattenskador berör många aktörer. Som ett resultat av nätverket har kunskapshöjande material tagits fram, en vägledning och goda exempel.

  Brandskador

  Verktyg riskbedömning brand i flerbostadshus

  Med anledning av ett flertal bränder i flerbostadshus och konstateranden att det finns behov av att stärka brandskyddet i dessa byggnader har SKFAB bedrivit ett särskilt utvecklingsarbete under 2022. SKFAB har tillsammans med Bengt Dahlgren AB och med stöd från försäkrade bostadsbolag och räddningstjänster tagit fram ett verktyg för bedömning av brandrisker i flerbostadshus. Detta bygger på det verktyg som Göta Lejon var först med att ta fram. Syftet med verktyget är att identifiera en riskbild mellan flerbostadshusen, identifiera specifika risker för respektive hus och ge förslag på åtgärder utifrån den riskbild som finns för att minska antalet och omfattningen av bränder. Verktyget kräver en inventering av de flerbostadshus som väljs ut och därefter tar verktyget fram alla resultat.

  Under 2023 kommer SKFAB att stötta försäkrade bostadsbolag med implementeringen av verktyget. Brandkonsulter kommer att utbilda bostadsbolagen och inventera en del av beståndet.

  Nedan visas en bild på hur sammanställningen kommer se ut. Detta är en påhittad riskbild.

  Nedan visas en bild över hur åtgärdslistan kommer se ut. Åtgärderna beskrivs utifrån riskbilden, vad man kan och bör göra samt vilken fråga det tillhör. Åtgärderna rangordnas automatiskt utifrån störst risk, det är möjligt eftersom verktyget är programmerat så att varje fråga och dess alternativ som fylls i genererar en viss poäng. Viktningen av poäng har gjorts utefter om det är baserat på forskning, statistik, både och eller beprövad erfarenhet samt utifrån storleken på konsekvensen. Utifrån denna lista finns en handlingsplan som ska fyllas i, för att mer konkret beskriva vad som ska göras, när och av vem.

  Nätverket har också tagit fram en samling av goda exempel även här likt för vattenskador.

  Verktygslåda – Energi och VA verksamheter

  På återvinningsanläggningar och fastbränsleupplag inträffar bränder återkommande och är ofta både svåra att upptäcka i tid och svåra att släcka. Förutom att bränderna förorsakar ekonomisk förlust (i form av skada på byggnader, maskiner och bränslevärde) och utgör en personskaderisk, kan brandröken medföra problem för intilliggande samhällen om vindriktningen är ogynnsam. Ofta krävs att brandhärden täcks av jordmassor som i efterhand måste tas om hand då miljökrav ställer krav på korrekt hantering. Detta kan innebära dyra hanteringskostnader.

  På biogasanläggningar hanteras brandfarlig och explosiv gas vilket medför särskilda krav på säkerhetsarbetet. Olyckor vid biogasanläggningar är förhållandevis vanligt förekommande och resulterar i hög personskaderisk och stora strukturella skador till följd av brand-, tryck- och splitterverkan.

  SKFAB har tagit fram en vägledning inom området som beskriver risker och åtgärder. Det finns också ett särskilt villkor för fastbränsleanläggningar.

  Metodstöd Systematiskt riskhanteringsarbete (SRA)

  För att minska risken för skador ställer SKFAB krav i de skadeförebyggande riktlinjerna på försäkringstagarna att ha ett systematiskt riskhanteringsarbete (SRA).

  SRA liknar det välkända arbetssättet Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) men syftar till att hantera riskerna inbrott, skadegörelse och vattenskador. Riskerna ska arbetas med systematiskt och kontinuerligt.

  SKFAB har tagit fram ett metodstöd, som är till för att ge kunskap om vad SRA innebär, hur det kan bedrivas och konkreta exempel. Nedan ges en inblick om SRA i stora drag och ett utdrag från steg 2 och 3.

  De fyra stegen i ett SRA:

  Ett utdrag från metodstödet för steg 2 finns här nedan

  Ett utdrag från metodstödet för steg 3 finns här nedan

  RM bilagor

  Det som ytterst styr och inriktar det skadeförebyggande arbetet ur försäkringssynpunkt är de säkerhetsföreskrifter som återfinns i försäkringsvillkoren. Utöver det har SKFAB beslutat om riktlinjer och krav för säkerhet- och skadeförebyggande arbete som går lite längre än vad som är traditionellt i branschen. 

  För ett antal viktiga områden eller frågeställningar inom det skadeförebyggande arbetet finns det dessutom ett antal bilagor till dessa kravställningar som beskriver vissa områden i vidare detalj. De RM bilagor som finns är:

  • Riskökning vid revisionsarbeten
  • Automatlarm
  • Heta arbeten
  • Elrevision Elektriska Nämnden
  • Årsuppföljning RM
  • Öppna bibliotek