Om RM och kravställning

Här kan ni läsa om Risk Management (RM) och den kravställning vi ställer på försäkringstagaren.

Innehållsförteckning


  Om RM

  Risk management (RM) och det skadeförebyggande arbetet är prioriterat för försäkringsrörelsen i SKFAB och tar sin utgångspunkt i bolagets affärsidé som lyder: 

  SKFAB ska tillhandahålla konkurrenskraftiga försäkringslösningar och bedriva ett aktivt förebyggande arbete så att försäkringstagarna med deras verksamhetsansvariga uthålligt kan bedriva sin verksamhet utan störningar.

  SKFAB:s RM arbete är i huvudsak avgränsat till att omfatta aktiviteter och åtgärder som syftar till att försäkringstagarna kan efterleva gällande krav och aktiviteter men även att stödja och utveckla det skadeförebyggande arbetet kopplat till försäkringsbara risker. Fokus läggs på att förebygga och minska konsekvenserna av egendom- och ansvarsskador som bränder, vattenskador och skadegörelse.

  Arbetet mellan SKFAB och kommunerna illustreras genom bilden nedan.


  RM organisation och resurser

  RM verksamheten är en del av SKFAB:s kundteam som i övrigt hanterar skador, försäkring och systemfrågor. Inom RM verksamheten finns två befattningar (utökas till tre stycken 2023) vilka är Chef RM och Rådgivare RM som kompletteras med externt stöd genom upphandlad risk- och brandexpertis.  


  RM verksamhetsplanering

  RM verksamheten läggs fast i en årlig verksamhetsplanering där bl.a. fokusområden med inriktning för besiktningar, utvecklingsarbeten, revideringar, RM konferenser och uppföljningsaktiviteter framgår. Dessutom redovisas viktiga utgångspunkter, processer och styrande dokument för planering och genomförande av RM arbetet.

  Fokusområden för 2023 är:

  • Bränder och vattenskador i flerfamiljshus
  • Anlagd brand på skola och förskola
  • Energirisker med fokus på kraftvärmeverk
  • Klimatrelaterade risker

  RM kravställning

  Villkor och säkerhetsföreskrift

  Det som ytterst styr och inriktar det skadeförebyggande arbetet ur försäkringssynpunkt är de säkerhetsföreskrifter som återfinns i försäkringsvillkoren.

  Risk management riktlinje och bilagor

  Utöver villkor och säkerhetsföreskrifter har SKFAB beslutat om riktlinjer och krav för säkerhet- och skadeförebyggande arbete som går lite längre än vad som är traditionellt i branschen. En inträffad skada regleras alltid utifrån försäkringsvillkoren och en bedömning görs om säkerhetsföreskrifterna efterlevts. SKFAB:s riktlinjer är ett komplement och en ambition från bolaget att stärka det skadeförebyggande arbetet som gäller för försäkrade verksamheter.

  För ett antal viktiga områden eller frågeställningar, inom det skadeförebyggande arbetet, finns dessutom ett antal bilagor till säkerhetsföreskrifterna och riktlinjerna som beskriver vissa områden i detalj och kan ses som FAQ (återkommande frågeställningar). Utöver detta finns också stödjande material så som vägledningar inom olika områden som stöd kring risker och åtgärder.