Uppföljning och förbättring

SKFAB sammanställer en årsuppföljning som genomförs med samtliga kommuner, tillhandahåller skadestatistikprogrammet SIV och ger återbäring samt sponsring.

Innehållsförteckning


  Årsuppföljning

  Årsuppföljning, instruktion och utgångspunkter

  Från 2021 har SKFAB ett nytt upplägg gällande årsuppföljning och har sänt ut en förmågebedömning, en självskattning, av det skadeförebyggande arbetet till kommuner och bolag. Utöver ”standardunderlaget” finns ett särskilt underlag för 2022 för kraftvärmeverk. Detta sammanställs och presenteras till kommunerna, förvaltningarna och bolagen.

  Svaren ger en bild av hur det är ställt med förmågan till ett utvecklat och fullgott skadeförebyggande arbete. Resultatet är främst till för försäkringstagarna för att stärka de eventuella brister som finns i dessa viktiga områden.

  Målsättningen är att vidmakthålla eller uppnå mycket god förmåga inom de målområden som uppges. En återkommande förmågebedömning som initierar åtgärder ger förutsättningar till att förmågan stärks över tid. Det är först då detta underlag kan utgöra ett mervärde.


  Ekonomiskt stöd från SKFAB

  Premieåterbäring

  Premieåterbäring i SKFAB lämnas med 50 procent av delägarens resultat inom försäkringsrörelsen, det så kallade tekniska resultatet. Premieåterbäringen kan inte överstiga det redovisade resultatet, det vill säga sammantaget resultat från försäkringsrörelse och kapitalförvaltning. Premieåterbäringen är avsedd att förstärka delägarens egna insatser inom Risk Management i syfte att minska risken för skador, något som bolaget starkt rekommenderar delägarkommunerna att tillämpa.

  Flera kommuner har en process som hanterar återbetalning av medel som ska riktas till skadeförebyggande åtgärder. Kunskap och kontroll på incidenter och skador är i de sammanhangen en viktig utgångspunkt för prioritering av vad medlen ska användas till,  såväl ”hårda som mjuka” åtgärder har genomförts, se rullistan för exempel.

  Stöd till föreningslivet

  Utöver premieåterbäringen kan SKFAB ekonomiskt stödja aktiviteter som ökar tryggheten i delägarekommunerna genom föreningslivet. Beslut tas av respektive kommun i samråd med bolagets VD.


  SIV ”Skador i Verksamheten”

  SIV står för ”Skador i verksamheten”. Det är en moln-applikation klar att användas utan några installationer och den är anpassningsbar för organisationen och dess bolag. Syftet med SIV är att får kontroll på incidenter och skador och få underlag för att förebygga dessa.