Om Risk Management

Styrning av RM arbetet

Risk management (RM) och det skadeförebyggande arbetet är prioriterat för försäkringsrörelsen i SKFAB och tar sin utgångspunkt i bolagets affärsidé som lyder: 

SKFAB:s affärsidé är att genom ett gott skadeförebyggande arbete i kombination med en samlad styrka på återförsäkringsmarknaden över tid uppnå fördelaktiga försäkringslösningar för aktieägarna.

Det som ytterst styr och inriktar det skadeförebyggande arbetet ur försäkringssynpunkt är de säkerhetsföreskrifter som återfinns i försäkringsvillkoren. Utöver det har SKFAB beslutat om riktlinjer och krav för säkerhet- och skadeförebyggande arbete som går lite längre än vad som är traditionellt i branschen. 

För ett antal viktiga områden eller frågeställningar inom det skadeförebyggande arbetet finns det dessutom ett antal bilagor till dessa riktlinjer som beskriver vissa områden i vidare detalj. Exempel på det är automatiskt brandlarm, heta arbeten samt besiktningar av starkströmsanläggningar.


Vad Risk management arbetar med

Det skadeförebyggande arbetet genomförs ute hos delägarkommunerna där SKFAB med dess RM-funktion bidrar till ett utvecklat och systematiskt skadeförebyggande arbete. Det sker bl.a. genom riskbesiktningar på utvalda objekt, informations- och utbildningsinsatser, utvecklingsprojekt, stödsystem för kontroll på incidenter och skadegörelse samt att det tas fram olika former av underlag och vägledningar. För riskbesiktningar och utvecklingsarbete nyttjar SKFAB upphandlad brand- och riskexpertis.  

En mycket viktig del i SKFAB:s säkerhet- och skadeförebyggande arbete är de RM konferenser som genomförs årligen, normalt tre till antal med aktuella teman och olika format inom försäkring och RM området. Dessa konferenser utgör viktiga plattformar för informations- och kunskapsutbyte för delägarkommunerna och som ett underlag för det skadeförebyggande arbetet.  

Om kommunerna uppvisar ett bra skaderesultat sker återbetalning av medel som är avsedda för säkerhets- och skadeförebyggande åtgärder. SKFAB betonar vikten av att det skadeförebyggande arbetet följs upp och goda exempel delges till övriga försäkringstagare i SKFAB. Av det skälet redovisar kommunerna, verksamheter och bolag hur det skadeförebyggande arbetet bedrivits och vilka åtgärder som har kommit till stånd under året som gått.